【Fashion Snap】tomono

Name : tomono @tity_tomononakae


outer : used

tops : driesvannoten

pants : allege

shoes : sacaiphoto : yoshiki murata