【Fashion Snap】SOICHIRO


Name : SOICHIRO @contena_matsuno


outer : dairiku

tops : dairiku

pants : dairiku

shoes : dairiku

knit hat : ALLEGE

photo : yoshiki murata