【Fashion Snap】Hiyori Fujita

Name : Hiyori Fujita @fujitahiyori


tops : used

pants : FUJI

shoes : NIKE

bag : sakspotts


photo : yoshiki murata